За контакти


Абонирай се за новини

ДДД-1 извършва професионални, високо ефективни дезинфекции, дезинсекции и дератизации в областта на туризма, хранително-вкусовата и текстилната промишленост, учебни заведения, детски и здравни заведения, административни сгради, производствени и складови помещения, силози, обществени обекти и милиони домове...

Прочети още...

ДДД-1 извършва анализ на риска и контрол на критичните точки на фирми в областта на хранително вкусавата промишленност и обектите с общественно предназначение. Разработва системи HACCP и мониторингови програми за контрол на ККТ /критични контролни точки/ Консултира за прилагането на най-добрите и ефективни препарати за извършване на дезинфекция, дезинсекция и дератизация на обекта...

Прочети още...

ДДД-1 е акредитиран орган за контрол. Ние сме Вашия консултант, който ще Ви преведе успешно през бурното море на нормативната уредба, която непрекъснато засилва задълженията и отговорностите на работодателя за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд...

Прочети още...

ДДД-1 извършва услуги по трудова медицина и оценка на риска на работното място. Анализира условията и съдейства на работодателите в превънтивните действия за осигуряване на здравословни и безопасносни условия за труд, според изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд /ЗЗБУТ/.

Прочети още...

ДДД Пест Контрол


Фирма „Д.Д.Д.-1” е основана през 1997г. и е лицензирана за борба с битови и складови вредители, преносители на трансмисивни заболявания и имащи епидемиологично значение.
Фирмата е най-голяма на територията на Р България и държи лидерски позиции в пазарния сегмент за ДДД услуги.  Притежава 100% от капитала на Дезинфекционни станции: В. Търново, Добрич, Монтана, Видин, Ловеч, Габрово и Русе и има офиси в градовете: София, Кюстендил, Дупница, Плевен, Свищов, Луковит, Никопол, Пловдив, Велинград, Първомай, Лом, Вършец, Берковица, Силистра, Стара Загора, Горна Оряховица, Троян, Оряхово,  Сандански, Бургас и покрива 100% от територията на Република България.
Д.Д.Д. – 1” е една от водещите фирми в областта на Интегрирания Пест Контрол. Има богат опит в дезинсекцията срещу кърлежи,  комари, бяла американска пеперуда, кестенов молец и работи постоянно за намаляване на числеността на гризачите в канализационните мрежи.
ДДД-1 извършва внедряване на системи за контрол на вредителите чрез ограничаване до минимум употребата на биоцид, одит на обекти подлежащи на дезинсекция, дезинфекция, дератизация, обработва частни домове и апартаменти и по договор.

ДДД Пест Контрол


През летния период фирмата извършва обработки по Черноморието като детски лагери, почивни станции и плажни ивици с гаранция за сезона.

 

Фирмата е оборудвана със съвременна специализирана техника и транспортни средства. Разполага с генератори за студен и топъл аерозол /ULV/ за външни обработки, ръчни генератори за топъл аерозол с малки размери и висока производителност специално предназначени за работа в затворени помещения (складове, силози, мазета, хангари и др.) както и ръчни и гръбни пръскачки на водещи марки.

 

Използваните от „Д.Д.Д.-1” ООД биоциди притежават разрешителни от МЗ на Република България и отговарят на стандартите на ЕС, гарантират безопасността на хората и опазването на околната среда.

НАССП и Мониторинг


ДДД-1 ООД извършва консултантски услуги, като изготвя, внедрява и одитира системи за анализ на опасностите и контролно-критични точки (НАССР), добри практики за производство и търговия с храните (ДПП - ДТП), системи за управление безопасността на храните.

Съгласно Чл. 18 (1) от Закона за храните, производителите и търговците на храни са задължени да внедряват, прилагат и поддържат система за управление на безопасността на храните или система за Анализ на опасностите и критични контролни точки — HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)

Какво е НАССР

НАССР е метод, чрез който фирмите защитават качеството на своите хранителни продукти. Той се състои от два основни компонента: анализ на риска (HA = Hazard analysis) и определяне на тези точки от производствения процес, където опасностите се контролират (CCP = Critical Control Points). Това обхваща целия път на храните — от доставката (или добиването) до момента на предоставянето им на потребителя.

Казано просто, тази директива засяга всички мерки, които осигуряват безопасността и полезността на хранителните продукти, покривайки всички етапи от първичното производство през подготовката, обработката, производството, пакетирането, съхраняването, транспортирането, дистрибуцията, предлагането за продажба и доставката до клиента, където може да се получи замърсяване, заразяване или негодност на храните.

Членове от Закона за храните, касаещи системите за управление безопасността на храните и НАССР

Чл. 17 (1) Производителите и търговците на храни, включително лицата, които осъществяват първично производство и свързани с него дейности, са длъжни да спазват хигиенните изисквания и да прилагат добри практики на всички етапи на производството, преработката и дистрибуцията на храните.

Чл. 18 (1) Производителите и търговците на храни внедряват, прилагат и поддържат система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и критични контролни точки, а когато цялостното внедряване на система е неприложимо — процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на опасностите и критични контролни точки.

(2) Производителите и търговците извършват преглед на системата по ал. 1 е я актуализират в случаите на извършени промени в продукта, процеса като цяло или в който и да е негов етап.

Чл. 43 (1) Който произвежда и продава храни в нарушение на чл. 17, ал. 1 и чл. 18, ал. 1 от този закон, ако не подлежи на по-тежко наказание, са наказва с глоба от 2000 до 3000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение — с глоба от 3000 до 5000 лв.

(2) За нарушение по ал. 1, извършено от юридическо лице или едноличен търговец, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 5000 лв., а при повторно нарушение — от 5000 до 7000 лв.
§ 90. Всички обекти за производство и търговия с храни внедряват системата или процедурите по чл. 18, ал. 1 и ги прилагат.

Орган за контрол


Орган за контрол от вида C при ДДД-1 е създаден през май 2005 година. Акредитиран е от ИА „БСА” със сертификат  № 258 ОКС от 16.10.2007 г., валиден до 30.11.2015 г.

Орган за контрол към ДДД-1 извършва контрол на физични и химични фактори на работна и битова среда, електрически уредби и съоръжения до 1000V, климатични и вентилационни инсталации. От октомври 2011 г.  прибави към това и контрол на електромагнитни полета и оптични полихроматични лъчения, стремейки се да предостави качество и пълен обхват на контролната дейност.

Орган за контрол при ДДД – 1 ООД разполага със специалисти и техника в много от офисите на фирмата в страната. Това са градовете – Велико Търново, Габрово, Плевен, Русе, Видин, Монтана, Ловеч, Добрич, Бургас и Кюстендил.

Орган за контрол при  ДДД-1 ООД е в състояние да задоволи изискванията на клиентите за точност, коректност, бързина и качество на услугата, като в дейността си използва дългогодишния опит на квалифицирани специалисти и технически средства за измерване с висока точност, които са под непрекъснат контрол и се калибрират съгласно приетите програми.

Нормативната база и методиките за измерване и контрол се актуализират непрекъснато, за да защитят достоверността и точността на издаваните сертификати за контрол

Предлагани Услуги


1. Измерване на физични фактори на работната среда
- микроклимат
- осветеност
- шум

2. Измерване на вентилационни и климатични инсталации
- скорост на въздушния поток
- дебит на въздушния поток

3. Измерване на химични агенти на работната среда
- химични агенти
- прах

4. Измерване на електрически уредби и съоръжения до 1000 V
- импеданс на контура „фаза – защитен проводник”
- съпротивление на защитни заземителни уредби
- съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби
- съпротивление на изолация
- прекъсвачи за защита от токове с нулева последователност

5. Измерване на електромагнитни полета
- интензитет на електрическото поле
- плътност на мощност

6. Измерване на оптични полихроматични лъчения
- плътност на мощност
- спектрална плътност на мощност в единица простронствен ъгъл
- енергетична доза

Издават се сертификати и протоколи от измерване  във връзка с:
- периодични измервания и категоризация на обектите, свързани с безопасни и здравословни условия на труд на работната среда, съгласно въведените в страната нормативни уредби;
- приемане на нови обекти, съгласно изискванията за разрешаване ползването на строежи в Република България.

Органът за контрол разполага с дежурни екипи, които да отговарят на нуждата от срочно изпълнение на поръчките.

Трудова Медицина
Моля очаквайте повече информация скоро

Д.Д.Д.-1 ООДФирма ДДД-1 ООД – София e основана през 1997 г. и вече 11 години е трайно на българския пазар. Управители на фирмата са Румен Стойков и Мартин Петров

Услуги

- Дезинфекция, дезинсекция и дератизация;
- Служба по трудова медицина;
- Орган за контрол.

Дезинфекция, дезинсекция и дератизация
- Фирмата е оторизирана група за ДДД услуги и е лицензирана с удостоверение 2-69 от НЦЗПБ, на основание ПМС от 03.10.1991 г. и наредба № 8/02.06.1992 г. /наредба № 3/2005 г./ на МЗ и МСРЗВПС и чл. 4, ал. 1, т. 1 и във връзка с чл. 4, ал. 5 и 7.;

- Фирмата е собственик на “Дезинфекционни станции” - В. Търново, Добрич, Монтана, Видин, Ловеч, Русе и Габрово;

- ДДД-1 ООД има офиси в градовете: В. Търново, Добрич, Монтана, Дупница, Кюстендил, Видин, Свищов, Силистра, Русе, Пловдив, Ловеч, Тетевен, Горна Оряховица, Плевен, Велинград, Луковит, Троян, Оряхово, Лом, Вършец, Берковица, Първомай, Бургас, Варна, Сандански.

- ДДД-1 е най-големият представител на пазара за дезинфекция, дезинсекция и дератизация в областта на туризма, хранително-вкусовата промишленост, текстилната промишленост, учебни заведения, детски и здравни заведения, административни и жилищни сгради, производствени и складови помещения, силози с документация според изискванията на ЕС и стандартите за Добра производствена практика на територията на България.

ДДД -1 е една от водещите фирми в областта на интегрирания Пест Контрол. Има богат опит в дезинсекцията срещу кърлежи, комари, бяла американска пеперуда, кестенов молец и работи постоянно за намаляване на числеността на гризачите в канализацинните мрежи. Извършва обработки със съвременна специализирана техника и транспорт. Разполага с генератори за студен и топъл аерозол /ULV/ за външни обработки, ръчни генератори за топъл аерозол с малки размери и висока производителност специално предназначени за работа в затворени помещения /складове, силози, мазета, хангари и др./

Предсертификационни консултации по ISO - ДДД-1 ООД извършва консултантски услуги като изготвя, внедрява и одитира системи за анализ на опасностите и контролно-критични точки (НАССР), добри практики за производство и търговия с храните (ДПП - ДТП), системи за управление безопасността на храните (ISO 22000:2005 и ISO 22000:2001);
- Извършва обучение на персонала по системите;
- Екип от специалисти (сертифицирани и водещи одитори към IRCA), изготвя и внедрява предсертификационни програми, оказва помощ на клиентите да изберат съответните системи, които най-пълно отговарят на техните потребности, предоставя информация за всички сертификационни органи, работещи на българския пазар.

ДДД-1 Централен офис - София